Brain Breaks for Kids

ایده های جدید برای استراحت مغز برای کودکان

استراحت های مغزی فعالیت های کوتاه مدت و فیزیکی هستند که وقتی با دوره های کار آکادمیک آمیخته شوند، می توانند به بهبود توجه، کارایی، لذت، خلاقیت و حفظ اطلاعات دانش آموزان کمک کنند. این استراحت‌ها می‌توانند به سادگی انجام یک سری