یائسگی زنان

چگونه بفهمیم یائسه شده ایم؟ بررسی یائسگی در خانه

یائسگی مرحله ای از زندگی است که قاعدگی حداقل برای ۱۲ ماه متوقف می شود. مرحله قبل از این مرحله قبل از یائسگی نامیده می شود و می تواند چندین سال طول بکشد.