۲۰ برند با ارزش دنیا در سال ۲۰۱۹

برند ها روز به روز بر ارزش خود می افزایند و همواره در پی این هستند تا با ایجاد تغییراتی خود را با تغییرات جامعه و فناوری و زمان وقف دهند . بنابراین استراتژی هایی را برای خود در نظر می گیرند و برای دستیبابی به اهداف خود تلاش می نمایند. رقابت رد بین برندها ادامه دارد گرچه که ممکن این است این رقابت ها رنگ همکاری نیز به خود بگیرد .