نسل ها

آشنایی با نسل ها، دهه شصتی ها یا دهه هشتادی ها از چه نسلی هستند؟

نسل به گروه بزرگی از مردم (همگروهی) گفته می شود که به عنوان یک گروه سنی در جامعه یا به دلیل اثر مشترک در تجربیات تاریخی یا فرهنگی، شباهت های مرتبط با زمان دارند.