تربیت کودکان بدون دعوا

چگونه به فرزند خود کمک کنید تا کارها را انجام دهد (بدون دعوا)

بسیاری از والدین با درگیری های مکرر با فرزندان خود دست و پنجه نرم می کنند. یک لحظه ممکن است در مورد انجام تکالیف باشد و لحظه بعدی ممکن است در مورد برداشتن لباس از روی زمین یا پیاده شدن از رایانه باشد. در حالی که موضوع تغییر می کند، مبارزات یکسان است. به عبارت ساده، موضوع تغییر کرده است،