چرا مثبت بودن سمی (Toxit Positivity) مضرر است؟

مثبت بودن سمی در واقع می تواند به افرادی که دوران سختی را می گذرانند آسیب برساند. افراد به جای اینکه بتوانند احساسات واقعی انسان را به اشتراک بگذارند و از حمایت بی قید و شرط برخوردار شوند ، احساسات خود را کنار گذاشته ، نادیده گرفته یا کاملاً باطل می دانند.

مثبت بودن سمی (Toxit Positivity) چیست؟

مثبت بودن سمی این اعتقاد است که مهم نیست که شرایط هر چقدر هم وخیم یا دشوار باشد ، باید ذهنیت مثبتی را حفظ کنند. این رویکرد “فقط ویبره های خوب” به زندگی است. و در عین حال که خوش بین بودن و داشتن تفکر مثبت فوایدی دارد ، اما در عوض ، مثبت بودن سمی احساسات دشوار را به نفع یک نمای شاد ، اغلب به دروغ مثبت رد می کند.

با این همه خبر بد چگونه روحیه خود را حفظ کنیم؟

بعضی از آنها ما را کلا بهم میریزند و بعضی هم باعث می شوند حتی دست از کار بکشیم. بعضی از این خبرها ممکن است آنقدر در روحیه ما تاثیر بگذارند که حتی به سمت ایجاد کار و فعالیت جدید نرویم اما تقصیر ما چیست که این همه خبر بد می شنویم؟! …